Language, Literature, Alternatives

Jezik, književnost, alternative

2021


JEZIK, KNJIŽEVNOST, ALTERNATIVE

15-16. april 2021.

LANGUAGE, LITERATURE, ALTERNATIVES

15-16 April 2021


PROGRAM NAUČNOG SKUPA – CONFERENCE PROGRAMME

ČETVRTAK / THURSDAY 15. april 2021. / 15 April 2021


10.00-12.00


OTVARANJE SKUPA – OPENING PLENARY; PLENARNA PREDAVANJA – PLENARY LECTURES: (meet.google.com/wsi-djek-oes)


Zoran Paunović, Dopisni član SANU, Filozofski fakultet / Univerzitet u Novom Sadu i Filološki fakultet / Univerzitet u Beogradu

UTICAJ HIPI POKRETA NA POPULARNU KULTURU U JUGOSLAVIJI


Orin Percus, CNRS / University of Nantes, France

TRAVEL RESTRICTIONS IN LOGICAL SPACE; OR, SOME BENEFITS OF PRIVACY


12.00-12.15 Pauza / Break


RAD PO TEMATSKIM SEKCIJAMA – THEMATIC SESSIONS SCHEDULE

(M) = Moderator

Vreme izlaganja / Presentation time = 7 minutes;

Vreme za diskusiju po sesiji / Discussion time per session = max. 40 minutesPanel A1 : 12.15 -13.45 meet.google.com/mtq-jrwp-zhc

(In case of technical issues, contact natalija.stevanovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati natalija.stevanovic@filfak.ni.ac.rs)


Miloš Kovačević (M) (Ne)gramatikalizovana alternacija kao disjunkcija u savremenom srpskom jeziku

Tanja Rusimović Alternativnost endocentričnog antecedenta relativne klauze sa referencijalnom anaforom

Ivana MitićRazrešeno slaganje kao alternativni obrazac slaganja: eksperimentalni podaci (Prezentacija)

Boban Arsenijević, Stefan MilosavljevićZamenica sam u srpskom jeziku i teorija vezivanja

Aleksandra S. Jovanović Akuzativna enklitika ga između sintakse, semantike i pragmatike

Aleksandra Janić Pridevski sufiks -jast kao morfofonološka altternativa sufiksu -ast

Đorđe Šunjevarić Alternative sufiksu -ština u tvorbi imenica

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel B1: 12.15 -13.45 meet.google.com/pez-ywgo-zvs

(In case of technical issues, contact dejan.pavlovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati dejan.pavlovic@filfak.ni.ac.rs)


Dejan Pavlović, Vladimir Jovanović (M)Ablaut alternations in English and Serbian adjective derivation

Biljana Mišić Ilić, Mladen PopovićDirect object topicalization in English and Serbian as a syntactic alternative (Bibliografija)

Ema ŽivkovićPresupposition projection and alternative placement of focus: A case of cognitive factive verbs in Serbian

Nataša MilivojevićA possibly aternative contrastive account of phase VP in English and Serbian

Predrag NovakovTumačenja engleskog prezent perfekta: vreme, faza, vid

Jelena M. JosijevićAlternativni modeli analitičkog komparativa u srpskom i engleskom jeziku

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel C1: 12.15 -13.45 meet.google.com/wcv-xeth-gue

(In case of technical issues, contact mladen.popovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati mladen.popovic@filfak.ni.ac.rs)


Azra Mušović (M) Doba dezintegracije – alternativni osvrt na šiparicu u delu F. Skota Ficdžeralda

Maja D. Antić Alternativni“ pristup tumačenju romana Limeni doboš Gintera Grasa

Maša Stanišić – Mogući alternativni svetovi priče u Čehovljevoj pripoveci

Lena Tica, Lidija Palurović Аlternativni svet u dramama Atola Fugarda

Danijela Vasić Najstarija japanska dela, Kođiki i Nihongi, kao primer alternativne upotrebe mitova

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel D1: 12.15 -13.45 meet.google.com/cny-ebix-ehv

(In case of technical issues, contact dusica.ljubinkovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati dusica.ljubinkovic@filfak.ni.ac.rs)


Danijela Petković (M) “If Jesus lived today, he would smell like smoke”: Alternative visions of Jesus Christ in Philip Pullman’s novella and a Tumblr blog

Mirna Radin Sabadoš In pursuit of alternative endings – Fictional post-humans and the boundaries of their worlds

Tijana Matović Joe Sacco’s graphic novel Safe Area Goražde as an alternative comic

Darko Kovačević The world of contemporary crime fiction novel series as an alternative reality

Rudolf Sárdi An alternative reading of Henry James’s short fiction

Biljana Radovanović - Alternativni vidovi izražavanja: filozofija kroz književne forme (izlaganje)

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel E1: 12.15 -13.45 meet.google.com/exz-usre-xah

(In case of technical issues, contact marko.mitic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati marko.mitic@filfak.ni.ac.rs)


Milena Kaličanin (M) Shakespeare’s marginal characters: An alternative to dominant Tudor ideology

Hristina Aksentijević Alternativni teatar komedije del arte i njegov uticaj na Šekspirove komedije

Vasilisa Cvetković Hamlet u SFRJ - predstava ‘Hamleta’ u selu Mrduša Donja kao Brešanova alternativna reprodukcija Hamleta

Tatjana Dumitrašković New alternatives: History and politics instead of theme and character in Shakespeare`s histories and tragedies

Violeta M. Janjatović Alternativa Šekspirovoj „Buri”: gde je Kaliban u romanu Đavolji Nakot Margaret Etvud?

Vladislava Gordić Petković Tišina kao alternativa u književnom tekstu

DISKUSIJA/DISCUSSION13.45-14.15 PAUZA


Panel A2: 14.15 – 16.00 meet.google.com/mtq-jrwp-zhc

(In case of technical issues, contact natalija.stevanovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati natalija.stevanovic@filfak.ni.ac.rs)


Violeta DžonićAlternativne forme imperativa u ruskom i srpskom jeziku

Emilija JovićGenderni aspekt opisivanja somatizama - alternativni pristupi (na planu ruskog i srpskog jezika)

Maja Veljković Тekst Gluhovskog: nove jezičke alternative između originala i srpskog prevoda

Jelena Lepojević Status anglicizama u ruskom jeziku: pozajmljivanje i alternativa

Selena Stanković (M), Nataša Živić Francuska apsolutna konstrukcija i njeni srpski ekvivalenti: alternativne strukture

Jelena JaćovićPrezent u alternativnoj upotrebi unutar francuskog i srpskog jezika ekonomije

Ivan Jovanović Alternativni nazivi za muški polni organ u francuskom i srpskom jeziku: leksičko-semantički i lingvokulturološki aspekt

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel B2: 14.15 - 16.00 meet.google.com/pez-ywgo-zvs

(In case of technical issues, contact dejan.pavlovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati dejan.pavlovic@filfak.ni.ac.rs)


Ana Đorđević Teaching as an alternative: The English language students’ Motivation for teaching before and after the practicum

Irena Dimova Towards an alternative EIL pedagogy: The Bulgarian context

Danica Jerotijević Tišma (M)Can “Access” framework offer a fresh alternative to teaching target sounds production? - An example of postalveolar sequencе

Ivana Marinković, Dragana PešićThe role of alternative assessment methods in Communicative Language Teaching

Anica Radosavljević Krsmanović Alternativni indikatori postignuća u učenju engleskog jezika

Marijana Marjanovikj-ApostolovskiAlternative approach to Business English materials design

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel C2: 14.15 - 16.00 meet.google.com/wcv-xeth-gue

(In case of technical issues, contact mladen.popovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati mladen.popovic@filfak.ni.ac.rs)


Sanja Domazet, Jelena Nikolić Kreativno pisanje kao alternativa savremenom novinarstvu

Dobrivoje Stanojević, Lidija MirkovGenološka medijska alternativa – kolumna kao protivžanr

Dušan Aleksić Narativno novinarstvo kao alternativa dominantnim medijskim žanrovima

Vladeta Radović (M), Milan Dojčinović Web mediji kao alternativna sfera informisanja u postnovinarstvu

Dragana Bajić-Levy WECHAT – Alternativni oblik komunikacije u Kini

Sonja Lero Maksimović Alternativna medijska slika stvarnosti

Svetlana Slijepčević BjelivukPojmovne metafore u javnom diskursu u periodu epidemije kovida

Strahinja Stepanov Teorija okvira i “alternative” u novinskom izveštavanju (primer protesta taksista)

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel D2: 14.15 - 16.00 meet.google.com/cny-ebix-ehv

(In case of technical issues, contact dusica.ljubinkovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati dusica.ljubinkovic@filfak.ni.ac.rs)


Ana Kocić Stanković (M) Alternative literary histories: Toni Morrison’s A Mercy and colonial North America

Aleksandra Z. Stojanović An alternative world-view: Ian Mcewan's Nutshell

Marko Mitić Resisting black aesthetic: Toni Morrison’s Recitatif

Dušica Ljubinković Commonism as the alternative to ideologically oppressed existence in Ali Smith’s “Common”

Dijana Tica Alternative views on love and faith: A. C. Swinburne’s ‘The Leper’

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel E2: 14.15 - 16.00 meet.google.com/exz-usre-xah

(In case of technical issues, contact marko.mitic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati marko.mitic@filfak.ni.ac.rs)


Milica Spremić Končar (M) – „Smrznuto telo, a ne blaga ovoga svetaˮ: alternativa kolektivnom životu u staroengleskim elegijama

Jelena S. Mladenović Rok poezija kao alternativna forma književnosti

Jelena Gojić Scenski prikaz K.R.E.M.A. kao alternativna književna analiza pesme „reklama” Ingeborg Bahman

Milan B. Gromović – Odabir tradicije kao alternativa nesećanju – Ljubomir Simović i Matija Bećković

Aleksandra D. Matić – Avangardna alternativno-parodijska interpretacija usmenih žanrova u delu Rastka Petrovića i Stanislava Vinavera

Marija Panić Grad kao alternativa: tematika grada u poeziji Ritbefa i Fransoa Vijona

DISKUSIJA/DISCUSSIONPETAK / FRIDAY 16. april 2021. / 16 April 2021RAD PO TEMATSKIM SEKCIJAMA – THEMATIC SESSIONS SCHEDULE


Panel A3: 10.00 – 11.30 meet.google.com/ymq-odjx-ate

(In case of technical issues, contact natalija.stevanovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati natalija.stevanovic@filfak.ni.ac.rs)


Lidija Tasić, Branimir Stanković (M)Modeli za procesuiranje govora: alternativni pristup

Ana Halas PopovićAlternativno viđenje problema distinкcije između polisemije i homonimije

Nataša MilanovAlternativna upotreba leкsema sa značenjem nedovoljnosti nečega – na primeru prideva mršav i njegovih sinonima

Ana Savić-Grujić Semantičкa analiza leкsema sa značenjem „zaova” u govorima prizrensкo-timočкe dijaleкatsкe oblasti

Miljana Čopa, Nina AksićKosovsкo-resavsкi dijaleкat u rep muzici – (socio)lingvističкi i кulturološкi aspeкt

Anđela RedžićMlađi sagovornici u dijaleкatsкim istraživanjima

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel B3: 10.00 – 11.30 meet.google.com/fve-cavr-nvk

(In case of technical issues, contact dejan.pavlovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati dejan.pavlovic@filfak.ni.ac.rs)


Admir Gorčević Dysphemisms in British print media – Inevitable negative alternative or trend?

Nikola Tatar, Ivana Šorgić Global Warming and Climate Change as euphemistic alternatives in online media

Ivan Stamenković Alternative euphemisms: Investigating the presence of “People-First” expressions in the COCA-Corpus

Vladimir Figar (M) Predicting contextual aptness ratings of conflict metaphors in a multiple linear regression model: Alternative contributions of independent variables

Theodora P. Saltidou “Let’s study youth identities in the 80’s, darling!”: The sociolinguistic construction of youth identities in popular greek comedy films

Jelena Grubor, Katarina Subanović The expanding circle under a magnifying glass: World Englishes in the European context

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel C3: 10.00 – 11.30 meet.google.com/ikz-fufr-amc

(In case of technical issues, contact mladen.popovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati mladen.popovic@filfak.ni.ac.rs)


Aleksandar M. Novaković (M), Nina Lj. Sudimac Alternativni postupci prilikom učenja prezenta u nastavi srpskog kao stranog jezika

Vesna КrajišnikPostupnost usvajanja standardnog fonetsкo-fonološкog sistema i njegove alternative u produкtivnim vještinama srpsкog кao stranog jeziкa

Vojkan Stojičić, Antonina КostićRazvijanje fonološкe кompetencije кod studenata modernog grčкog кao stranog jeziкa – prvi rezultati u primeni alternativnog pristupa

Marija Nijemčević PerovićAfeкtivni i кognitivni potencijal mange u početnoj nastavi nemačкog jeziкa кao stranog

Irena SelakovićUsvajanje idiomatskih konstrukcija na španskom jeziku uz pomoć žargona iz hispanske kinematografije

Vesna SimovićO jednoj alternativnoj slici Francuske

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel D3: 10.00 – 11.30 meet.google.com/vqr-ddsu-cqf

(In case of technical issues, contact dusica.ljubinkovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati dusica.ljubinkovic@filfak.ni.ac.rs)


Bogdan Stanković, Nataša Tučev (M) Alternative world in The Ocean at the End of the Lane

Najla Baccar Reshaping female identity through irony in Martin Crimp’s The Treatment

Marija Nešić Is a life saved by a court order really a life saved? Art as an alternative to the renounced religion in Ian Mcewan’s The Children Act

Nicole Burgund The personal is poetry: Meša Selimović’s The Dervish and Death as an alternative to autobiography

Leanne Darnbrough The historical avant-garde’s search for new beginnings: literary representations of ancient Egypt as an alternative birthplace of art and culture

Anja Petrovic Indigenous alternative to the mainstream literature

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel E3: 10.00 – 11.30 meet.google.com/aid-whcz-ovx

(In case of technical issues, contact marko.mitic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati marko.mitic@filfak.ni.ac.rs)


Jovana Josipović Na međi erosovih alternativa

Jelena V. Jovanović Alternative priče u različitim književnim i neknjiževnim žanrovima

Aleksandra Lazić-Gavrilović Rudolf Štajner, prorok ili šarlatan?

Maja Luković , Milena Jovanović Kranjec Alter-identiteti Vladimira Nabokova u autobiografskoj metafikciji Govori, sjećanje i autobiografskoj istoriografiji Čvrsti stavovi

Nadia Czachowska-Aleksić Naracije o jeziku i književnosti – dvostruka periferija kao alternativna metodologija

DISKUSIJA/DISCUSSION


11.30-11.45 Pauza / Break


Panel A4: 11.45 – 13.00 meet.google.com/ymq-odjx-ate

(In case of technical issues, contact natalija.stevanovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati natalija.stevanovic@filfak.ni.ac.rs)


Dobrila L. Begenišić Mašinsko prevođenje kao alternativa humanom prevođenju: na primeru kulturološkog aspekta prevođenja

Valentina Budinčić Alternative u procesu adaptacije engleske terminologije u srpskom jeziku na korpusu leksike borilačkih sportova

Miloš D. Đurić (M) Fajl ili datoteka: alternativni termini u registru softverskog inženjerstva

Stanka Radojičić Markeri isticanja u akademskom diskursu: previše ili premalo

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel B4: 11.45 – 13.00 meet.google.com/fve-cavr-nvk

(In case of technical issues, contact dejan.pavlovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati dejan.pavlovic@filfak.ni.ac.rs)


Vladan Pavlović Collostructional insights into alternative constructions in TEFL perspective

Ljiljana Janković Alternatives in translating certain grammatical structures from English into Serbian

Alina Resceanu Alternatives in the non-native use of the English progressive: Insights from L2 learners

Marta Veličković L2 article substitution: Is there a pattern to be found in the use of ‘alternatives’?

Jasmina Đorđević (M), Dušan Stamenković The translation of multimodal layers as an alternative approach to the translation of animated films

Daniel Russo An alternative English spelling: Historical and contemporary approaches

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel C4: 11.45 – 13.00 meet.google.com/ikz-fufr-amc

(In case of technical issues, contact mladen.popovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati mladen.popovic@filfak.ni.ac.rs)


Ana Radović Firat (M), Zorica Mladenović Ostrakizam u romanu Ženska francuskog poručnika Džona Faulsa kao alternativna društvena i moralna percepcija viktorijanse ere

Đurđina Šijaković Maidanik – Feminističko čitanje antičke grčke književnosti kao korektivna alternativa: slučaj Euripida

Milena Škabo, Ana Sentov Online literature course model: An alternative to face-to-face teaching

Jelena Veljković Mekić Alternativni pravac u književnosti za decu: književne potrage

Mirjana Bojanić Ćirković - "Portret Arnolfinijefih" Jana van Ajka i narativne alternative

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel D4: 11.45 – 13.00 meet.google.com/vqr-ddsu-cqf

(In case of technical issues, contact dusica.ljubinkovic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati dusica.ljubinkovic@filfak.ni.ac.rs)


Jasmina Ahmetagić (M) Alternativna književnost Vladana Dobrivojevića

Marija Pantović – Diskurs (raz)otkrivanja ideoloških obmana alternativnim, (ne)književnim sredstvima u Grobnici za Borisa Davidoviča Danila Kiša

Biljana Soleša – Poetičke alternative erotskog govora u pripovetkama Bore Stankovića

Mirjana Stošić Politike boli kao alternativno tumačenje ratne traume u romanu Smrtova djeca Amile Kahrović-Posavljak

Olivera Marković Kako razumemo priče smeštene u period pre velikog praska? Nivoi utemeljenja kao metodološka alternativa pri proučavanju humora

Jelena Milić Alternativna istorija beogradskih ulica: Dorćol Svetlane Velmar-Janković

DISKUSIJA/DISCUSSION


Panel E4: 11.45 – 13.00 meet.google.com/aid-whcz-ovx

(In case of technical issues, contact marko.mitic@filfak.ni.ac.rs / U slučaju tehničkih problema, kontaktirati marko.mitic@filfak.ni.ac.rs)


Sergej Macura (M) Bilokacija kao alternativa imperijalnom mapiranju: potraga za Šambalom

Nikola Bjelić Alternativna istorija evrope u romanu Civilizations Lorana Binea

Nenad Blagojević, Velimir Ilić Razvoj žanra alternativne istorije u ruskoj književnoj fantastici

Smiljana Rakonjac Alternativna istorija u romanu Zavera protiv Amerike Filipa Rota

Branka B. Ognjanović Austrijsko-nemački romani o alternativnoj istoriji i recepcija Morgentoovog plana

DISKUSIJA/DISCUSSIONPlenarna diskusija i sumiranje rezultata konferencije 13.15 – 13.30 meet.google.com/fib-sisp-ebr

Conference Closing Discussion and Summing Up